کم شدن قدرت و شتاب خودرو در سربالایی نشانه چیست

پرسش و پاسخ سایت آیین نامه (تبادل نظر سایت آیین نامه)دسته بندی: تعمیرات خودروکم شدن قدرت و شتاب خودرو در سربالایی نشانه چیست
آیین نامه پرسیده شد53 سال قبل

کم شدن قدرت و شتاب خودرو در سربالایی نشانه چیست

1 پاسخ‌ها
آیین نامه پاسخ داده شد3 هفته قبل

اگـر قـدرت و کشـش موتـور خـودرو مخصوصـا در سـربالای جـاده کـم شـده و مصـرف بنزیـن اتوموبیـل افزایـش پیـدا کـرده اسـت، حتمـا بایـد تنظیمـات موتــور را هــر چــه ســریعتر بررســی کنیــد در غیــر اینصــورت باعــث آســیب رسـیدن بـه قسـمت هـای مختلـف موتـور خـودرو خواهـد شـد.

پاسخ شما

  • هیچ
  • 9
  • 09 نوامبر 22
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0