از چراغ راهنما در چه مواقع استفاده می شود (سایت آیین نامه)

با استفاده از چراغ راهنما دیگران از قصد شما برای گردش تغییر خط حرکت خارج شدن و با پیوستن به مسیر حرکت آگاه می شوند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0