ایستادن یا توقف وسایل نقلیه در چه محل هایی ممنوع است؟(سایت آیین نامه)

 -ایستادن یا توقف وسایل نقلیه در محل های زیر ممنوع است:

الف- پیاده رو و گذرگاه پیاده.

ب- مقابل ورودی خیابان ها و جاده ها و کوچه ها یا ورودی و خروجی اتومبیل رو ساختمان ها.

پ- داخل تقاطع.

ت- در فاصله ۱۵ متری میدان یا تقاطع یا سه راه ها یا تقاطع راه آهن.

ث- در فاصله ۱۵ متری شیرهای آب آتش نشانی و شیرهای آب نصب شده در راه ها.

ج- در فاصله ۱۵ متری اطراف چراغ های راهنمایی و رانندگی و یا محل هـایی کـه توقـف وسـایل نقلیه مانع دید علایم راهنمایی و رانندگی بشود.

چ- از ابتدا تا انتهای پیچ ها.

ح- در فاصله ۱۵ متری ورودی و یا خروخی مراکز آتش نشانی، پلیس و بیمارستانها و فوریت هـای پزشکی.

خ- کنار وسایل نقلیه ای که خود متوقف میباشند (توقف دوبله).روی پل ها و درون تونل ها و معابر در ارتفاع.

ذ- در خیابان هایی که پیاده رو آن قابل عبور نبوده و پیادگان مجبورند از بخشی از سواره رو عبـور
کنند.

ر- در ایستگاه های وسایل نقلیه همگانی و حریم آنها که با علایـم راهنمـایی و راننـدگی مشـخص
است.

ز- در محل هایی که علایم راهنمایی و رانندگی مانند تابلوهای توقف ممنوع و یا ایستادن ممنوع و یا خط کشی های شطرنجی در سطح تقاطع و یا معابر نیز دلالت بر ممنوعیت توقف نماید.

ژ- در هر نقطه از معابر در حال تعمیر، شستشو و تعـویض روغـن و نیـز در طـول مسـیرهای ویـژه‌ اتوبوس و دوچرخه و همچنین در طول مسیر و خط های عبور آزادراه ها.

س- در جاهایی که دستگاه توقف سنج (پارکومتر) نصب شده و یا توقف بـا کـارت پـارک یـا انـواع دیگر تجهیزات توقف سنج با علایم مشخص کننده، مجاز میباشد، به علت پرداخت نکردن هزینه توقـف ویا نداشتن کارت پارک مجاز و یا پایان زمان توقف.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0