با توجه به اینکه عدم رعایت مقررات معموله بین المللی از طرف صاحبان وسـائط نقلیـه سـنگین موجب بروز تصادفات و ایجاد خرابی و عدم استحکام و دوام جاده های کشور میگردد، هیات وزیـران چه مواردی را تصویب کردند؟(سایت آیین نامه)

۱ -وزارت راه می تواند در آزادراه های کشور وسائل لازمه برای تـوزین و انـدازه گیـری ابعـاد و وزن محور وسائط نقلیه سنگین را تهیه و مورد استفاده قرار دهد.

۲ -وزارت راه می تواند با جلب مساعدت نیروی انتظامی از عبور و مـرور وسـائط نقلیـه ای کـه
وزن و طرز بارگیری و ظرفیت محموله آن اضافه بر میـزان مقـرره باشـد جلـوگیری نمایـد
(مقررات مزبور همان است که بر اساس مصوبات کنفرانس بین المللـی ۱۹۴۹ ژنـو از طـرف وزارت راه تهیه شده است).

۳ -مالکین وسائط نقلیه سنگین مکلف برعایت مقررات فوق الذکر و سایر مقررات بین المللـی و
مصوبه از طرف وزارت راه بوده و وزارت راه برای اجرای این تصویب نامه با اسـتفاده از نظـر سندیکای مالکین کامیونها حدود و نظامات مربوطه را تعیین و آگهی خواهد نمود.

۴ -وزارت راه در اجرای مقررات این تصویب نامه عـده لازم از مهندسـین آن وزارت را انتخـاب خواهد نمود که با تشریک مساعی نیروی انتظامی اقدام لازم معمول دارند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0