برای ارزیابی سطح هوشیاری مصدوم به ترتیب باید چیکار کرد(سایت آیین نامه)

۱=آیا مصدوم هوشیار است

۲=آیا مصدوم به صدا پاسخ می دهد

۳=آیا مصدوم به درد پاسخ میدهد

۴=آیا مصدوم به هیچ تحریکی پاسخ نمی دهد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0