برای رانندگی امن باید چه نکاتی را رعایت کرد(سایت آیین نامه)

a .بدست آوردن مهارت در کنترل وسیله نقلیه به تدریج شما را تبدیل به یک راننده خوب میکند. اما این کافی نیست. لازم است که شما یک راننده امن بشوید. آزادی انجام رانندگی همراه با مسئولیتها و وظایفی است. شما باید تمرین کنید تا صبوری، ادب و تواضع و رعایت حال سایر کاربران راهها را بیاموزید. فقط کافی نیست که موقع رانندگی تمرکز، پیشبینی و
عکس العمل ایمن داشته باشید، بلکه باید برای برخورد با اشتباهات دیگران نیز از پیش آماده باشید.
b .برای رانندگی امن شما باید نسبت به آنچه بقیه کاربران راه انجام میدهند کاملا آگاه و هوشیار باشید و بتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید . این امر از طریق عکسالعمل نشان دادن به کارهای آنها و خبر دادن کارهایی که انجام میدهید یا قصد انجام شان را دارید به آنها ممکن است.گرایش شما به امنیت چیزی است که همه سوارهها و پیادهها برای امن و راحت استفاده کردن از راه به آن نیاز دارند .
c .همچنین چیزی که برای شما بعنوان یک شاگرد رانندگی بسیار مهم است این است که تکنیکها و روشهای خوبی را بیاموزید. تکنیکهای نادرست و اشتباهات در نهایت موجب عادتهایی خواهند شد که تغییرشان دشوار است.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0