برگ یا برچسب معاینه فنی چیست؟(سایت آیین نامه)

برگ یا برچسب معاینه فنی : گواهی انجام معاینه فنی که از سوی سـتادهای معاینـه فنی خودرو یا مراکز فنی مجاز صادر و برگه به درخواست کننده تحویل و برچسب به سمت راست شیشه جلـو
الصاق می گردد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0