بزرگراه چیست؟(سایت آیین نامه)

بزرگراه: راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافیـک دو طـرف آن به وسیله موانع فیزیکی از هم جدا شده باشد و به طور معمـول دارای تقـاطع هـای غیـر همسـطح اسـت.
بزرگراه می تواند تعداد معدودی تقاطع همسطح کنترل شده داشته باشد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0