تجهیزات موتور شامل چه مواردی است؟(سایت آیین نامه)

دوچرخه باید دارای تجهیزات زیر باشد:
الف- یک چراغ سفید یا زرد در جلو که هنگام شب تا مسافت ۱۵ متری جلوی آن را به قدر کافی روشن سازد.

ب- یک چراغ با نور قرمز در عقب که در هنگام شب از فاصله ۱۵۰ متری دیده شود.

پ- یک نورتاب به رنگ قرمز در عقب و همچنین یک نورتاب به رنگ زرد در جلو کـه نـور وسـایل نقلیه پشت سر و جلو را از فاصله ۲۰ متری منعکس نماید.

ت- یک زنگ یا بوق که صدای آن از فاصله ۳۰ متری شنیده شود. نصب و اسـتفاده از زنـگ هـایصوتی یا آژیر یا بوق خطر برای دوچرخه ها ممنوع است.

ث- ترمزی که به هنگام گرفتن آن دوچرخه در فاصله مناسبی متوقف گردد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0