تعریف پلیس مدرسه؟(سایت آیین نامه)

پلیس مدرسه: دانش آموز آموزش دیده ای که بـا لبـاس ویـژه و تجهیـزات تعیـین شـده ازطرف مسئولین مدرسه برای عبور ایمن دانش آموزان از عرض سواره رو راه ها مامور می گردد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0