تقاطع چیست؟(سایت آیین نامه)

تقاطع: محدوده ای است که در آن دو یا چند مسیر به صورت همسطح یا غیـر همسـطح بـا یکدیگر تلاقی می کنند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0