توقیف گواهی نامه رانندگی را شرح دهید؟(سایت آیین نامه)

توقیف گواهی نامه رانندگی: اخذ و ضبط گواهی نامـه راننـدگی و محـروم نمـودن موقت دارنده از مزایای قانونی آن.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0