در تقاطعی که خط ایست خط کشی گذرگاه عابرین پیاده و پیاده رو وجود ندارد چه باید کرد(سایت آیین نامه)

در تقاطعی که خط ایست خط کشی گذرگاه عابرین پیاده و پیاده رو وجود ندارد محل مناسب برای توقف قبل از ورود به تقاطع است.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0