در تقاطعی که خط ایست خط کشی گذرگاه عابرین پیاده وپیاده رو وجود ندارد چه باید کرد(سایت آیین نامه)

در تقاطعی  که خط ایست خط کشی گذرگاه عابرین پیاده وپیاده رو وجود ندارد محل مناسب برای توقف قبل از ورود به تقاطع است

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0