در صورت عدم تسلط راننده بر پدالها .اهرمها و غربیلک فرمان چه می شود(سایت آیین نامه)

واکنش و عکس العمل راننده در مقابله با خطرات مناسب نبوده یا با تاخیر زمانی بالا صورت می پذیرد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0