در چه مواردی راهنمایی و رانندگی از انجام عمل شماره گذاری خودداری می نماید؟(سایت آیین نامه)

در موارد زیر راهنمایی و رانندگی از انجام عمل شماره گذاری خودداری می نماید:

الف- در صورتی که مفاد تبصره (۲)ماده (۲)رعایت نشده باشد و یا اصـالت وسـیله نقلیـه هنگـام بازدید به وسیله ماموران مربوط تایید نگردد.

ب- چنانچه مشخصات وسیله نقلیه با آنچه در اسناد مربوط ذکر شده مطابقت نداشته باشد.

پ- اگر تخصیص شماره به نام مالک به دلایل قانونی ممنوع باشد.

ت- چنانچه وسیله نقلیه، علایم و تجهیزات پیش بینی شده در این آیین نامه را نداشته باشد.

ث- هرگاه حقوق دولتی و عوارضی که به طور قانونی به وسیله نقلیه تعلـق گرفتـه پرداخـت نشـده باشد.

ج- در صورت نداشتن برگ معاینه فنی به استثناء وسایل نقلیه ای که از تاریخ ساخت آنها دو سال سپری نشده است.

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0