رانندگانی که قصد گردش به راست یا به چپ یا توقف یا تغییر مسیر را دارنـد باید به ترتیب چه مواردی را انجام دهند؟(سایت آیین نامه)  

رانندگانی که قصد گردش به راست یا به چپ یا توقف یا تغییر مسیر را دارنـد مکلفنـد از فاصله حدودی ۱۰۰ متر به محل گردش یا توقف به وسیله چراغ راهنما به ترتیب زیر علامت دهند:

الف- برای گردش به راست، چراغ راهنمای سمت راست وسیله نقلیه را روشن کنند.

ب- برای گردش به چپ، چراغ راهنمای سمت چپ را روشن نمایند.

پ- برای توقف، چراغ راهنمای سمت راست را روشن نمایند.

ت- برای تغییر مسیر و یا تغییر خط حرکت، در فاصله مناسب، چراغ راهنمای سمت راست یا چپ را بر حسب مورد، روشن کنند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0