رانندگان وسایل نقلیه موتوری در چه مواردی باید از چرا غ عبور(نورپایین) استفاده کنند؟(سایت آیین نامه)

رانندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند که در جـاده هـا از چـراغ راننـدگی (نـور بـالا) استفاده کنند تا بتوانند کلیه اشیا و اشخاص را در فاصله دور ببینند، مگر در موارد زیـر کـه بایـد از چـراغ عبور (نور پایین) استفاده نمایند:

الف- هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از جهت مخـالف حرکـت مـی کنـد . در ایـن صـورت
راننده باید از فاصله حداقل ۱۵۰ متری از چراغ عبور (نور پایین) اسـتفاده نمایـد تـا راننـده طـرف مقابـل
بتواند به راحتی و بدون خطر به راه خود ادامه دهد . در عین حال برای جلوگیری از تابش خیره کننده نور
به چشم رانندگان دیگر، می توان بر حسب مورد از چراغ های کوچک یا چـراغ هـای مـه شـکن اسـتفاده
نمود.

ب- هنگامی که وسیله نقلیه از فاصله نزدیک عقب وسیله نقلیه دیگری کـه درحـال حرکـت اسـت عبور می کند، مگر وقتی که درحال سبقت گرفتن باشد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0