راه عمومی چیست؟(سایت آیین نامه)

-راه عمومی: به راه هایی گفته می شود که بـرای عبـور و مـرور عمـوم مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0