راه های شریانی درجه یک چگونه معابری هستند؟(سایت آیین نامه)

راههای شریانی درجه یک: معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جـا بـه جایی وسایل نقلیه موتوری برتری داده می شود. ایـن معـابر ارتبـاط بـا راه هـای بـرون شـهری را تـامین می نمایند. راه های شریانی درجه یک بر اساس نحوه کنترل دسترسی تقـاطع هـا بـه دو گـروه آزادراه و بزرگراه تقسیم می گردند که ضوابط اجرایی آنها را شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تعیـین می نماید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0