سطح روشن چیست؟(سایت آیین نامه)

سطح روشن: در مورد چراغ ها عبـارت از سـطح قابـل دیـدی اسـت کـه نـور از آن منتشـر می شود و در مورد منعکس کننده نور عبارت از سطح قابل دیدی است که نور را منعکس می کند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0