شناسنامه خودرو چگونه سندی است؟(سایت آیین نامه)

شناسنامه خودرو: سندی است که مشخصات خودرو، مالک و نشانی کامـل محـل سـکونت وی و تاریخ انتقالات و تغییرات انجام شده از سوی راهنمـایی و راننـدگی در آن درج و بـه آخـرین مالـک تسلیم می گردد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0