عقربه دور موتور چیست(سایت آیین نامه)

عقربه دور موتور، سرعتی که موتور با آن در حال
چرخش است را نشان میدهد و واحد آن دور در دقیقه
(RPM )است. هر چه RPM بیشتر باشد موتور سریعتر
میگردد. وقتی که در حال راندن یک ماشین دنده
دستی هستید معمول است که این وسیله کمک شما
باشد تا بدانید که کی باید دنده عوض کنید. قسمت
قرمز نشان دهنده محدوده نا ایمن RPM برای موتور
خودروی شماست. شما باید یا سرعت را کم کنید یا دنده
را بالا ببرید. وقتی که موتور روشن است ولی گاز
نمیدهید موتور آزاد کار میکند. در زمان آزاد
کارکردن دور موتور باید بین ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ باشد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0