فرزندان از چه طریقی با مفاهیم ترافیکی آشنا میشوند (سایت آیین نامه)

از طریق همنشینی با والدین هنگام رانندگی با مفاهیم ترافیکی شامل سرعت سبقت مجاز بستن کمربند ایمنی و…..آشنا می شوند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0