مجموعه نکات مهم در مورد فرمان خودرو (سایت آیین نامه)

a .فرمان قسمت راهبری خودرو را کنترل میکند که کار آن چرخاندن چرخهای جلو و یا در خودروهای چهار چرخ هدایت پذیر، چرخاندن هر چهار چرخ است. این بخش در توازن و تعادل خودرو نقش اساسی دارد و از همین رو کنترل صحیح آن ضروری است. هرگز در ز مان حرکت
ماشین هر دو دست را از فرمان بر ندارید. هر دو دست را روی فرمان بگذارید مگر در زمان هایی که دنده عوض کردن یا کنترل دیگری را با یک دست انجام میدهید. پس از تمام کردن کار کنترلی، دست را فورا به روی فرمان برگردانید.
b .فرمان را سفت بگیرید اما زیاد محکم نگیرید به صورتی که بازوها در ناحیه آرنج تقریبا افتاده ریلکس باشند طوری که سیستم فرمان متکی به خودش باشد. بیشتر خودروها دارای فرمان نیرودهی شده هیدرولیک هستند و به تلاش فیزیکی کمی برای چرخاندن نیاز دارند. با این
حال لازم است که در این موارد فرمان را سفت تر بگیرید: ترمز گرفتن، چسبیدن به کناره یا دقیقا در وسط راه ، طی مسیرهای ناصاف، گلی و دست اندازها.

c.بعد از پیچیدن فرمان را رها نکنید تا خودش برگردد. آن را با دست برگردانید. بدنتان را همراه با فرمان حرکت ندهید.
d .در زمان چرخاندن فرمان، از ضربدری شدن دستها جلوگیری کنید. مقدار و سرعت چرخش فرمان باید متناسب با شرایط پیچ جاده باشد. این موارد فقط با تمرین کافی به دست خواهد آمد

e .همواره در برخورد با پیچها و ناصافیها از چرخاندن فرمان استفاده کنید. به دوردستها نگاه کنید تا بتوانید شرایط راه را تجزیه و تحلیل کنید و سرعت خودرو و سفت گرفتن فرمان را قبل از پیچیدن تنظیم نمایید.
f .برای پیچهای کند، فرمان را بدون حرکت دادن هر دو درست بچرخانید و بعد از پیچیدن آن را برگردانید. برای پیچهای تند لازم است چندین عمل چرخاندن فرمان را انجام دهید.
g .در مقایسه با خودرویی که به جلو حرکت میکند، واکنش ماشینی که دنده عقب میرود به چرخاندن فرمان، دارای حساسیت کمتری است. به همین خاطر نو آموزان رانندگی گرایش به بیش از حد چرخاندن فرمان در زمان دنده عقب دارند

h .در زمان دنده عقب، جهت فرمان همان است که در زمان حرکت جلو بود. چرخش فرمان به چپ موجب حرکت خودرو به چپ، و چرخش فرمان به راست موجب حرکت خودرو به سمت راست خواهید شد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0