مدت اعتبار گواهینامه و دوره تمدید آن چگونه است؟(سایت آیین نامه)

مدت اعتبار انواع گواهی نامه راننـدگی ۵ سـال اسـت و پـس از پایـان اعتبـار آن و در صورت احراز سلامت جسمی و روانی، برای دوره های ۵ ساله تمدید می گردد. برای افرادی که سـن آنهـا بیش از ۷۰ سال تمام باشد، لازم است سلامت جسمی و روانی هر دو سال بررسی و احراز گردد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0