مراحل سبقت با موتورسیکلت به ترتیب چیست(سایت آیین نامه)

۱=به خط کشی در سمت چپ خود نزدیک شوید تا دارای بیشترین میدان دید رو به جلو گردید راهنما سمت چپ را روشن نموده سپس خودرو هایی را که از مقابل می آیند کنترل نموده زیر نظر بگیرید با استفاده از آینه ها همچنین چرخش سر خودرو  های احتمالی پشت سر خود را کنترل کنید .

۲=در صورتی که تمامی شرایط را ایمن ارزیابی نمودید به سمت خط عبور در چپ حرکت نمایید هنگامی که وارد خط عبور جدید شدید به نحوی قرار گیرند که دارای فاصله مناسب با خودرو هایی باشد که از آن در حال سبقت گرفتن هستید چرا که در این صورت دارای فضای کافی برای مدیریت خطر های احتمالی در خط عبور خود خواهید بود .

۳=موازی با خودرو سرعت بگیرید از محدوده ی نقطه ی کور آن تا جایی که امکان دارد به سرعت عبور نمایید نقاط کور خودرو در شکل زیر نمایش داده شده است توجه کنید که تمامی خودرو ها حتی خودرو های سواری نیز دارای نقاط کور هستند

۴=راهنمای سمت است را روشن نماید با چرخش سر و استفاده از آینه ها فضای سمت راست را کنترل کنید و اطمینان بیابید که به اندازه کافی از آن خودرو پیشی گرفتهاید اکنون به خط عبور پیشن خود بازگشته در نهایت چراغ راهنما ی خود را خاموش نمایید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0