معنی چراغ های راهنمایی در حالت های مختلف قرمز. زرد. سبز و چشمک زن چیست

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

  1. سوال=کاربرد خط کاهش سرعت برای خروج از آزادراه ها چیست
    جواب=حداقل سرعت آزادراه ۷۰ کیلومتر است نمی توان با این سرعت از آزادراه خارج شویم و پپیچیم بنابراین در خط کاهش سرعت باید سرعت خود را کم کنیم

  2. سوال=علایم چیست
    جواب= هر نوع علامت عمودی و افقی مانند تابلو، چـراغ راهنمـایی و راننـدگی، خـط کشـی، نوشته و ترسیم، و همچنین تجهیزات هدایت کننده، سوت و حرکت دست و غیره که بـه وسـیله مقامـات صلاحیت دار برای کنترل و تنظیم عبور و مرور تعیین و به کار برده می شوند

0