مفهوم بار محوری چیست؟(سایت آیین نامه)

فشار یا نیروی وزن وارده از سوی هر یک از محورهای وسائل نقلیه بر سـطح راه را بـار محوری می نامند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0