مفهوم شماره وسیله نقلیه چیست؟

شماره وسیله نقلیه: عدد یک یا چند رقمی و حروفـی کـه از طـرف راهنمـایی و راننـدگی روی پلاک های ویژه منقوش و در عقب و جلوی وسیله نقلیه نصب می شود.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0