مفهوم مجوز رانندگی با وسایل نقلیه عمومی چیست؟(سایت آیین نامه)

مجوز رانندگی با وسایل نقلیه عمومی : اعم است از پروانـه تاکسـی رانـی، بهـره بـرداری، کارت و یا دفتر چه کار (برگ فعالیت) که از طرف مراجع صلاحیت دار بـه نـام اشـخاص صـادر و اجـازه رانندگی با وسایل نقلیه عمومی را به آنان می دهد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0