منظور از دنده خلاص چیست و باید از کجا بفهمیم دنده خودرو خلاص است(سایت آیین نامه)

در حالت خالص هیچ دندهای درگیر نیست. به همین خاطر نیرو از موتور به چرخها انتقال پیدا نمیکند و حتی اگر گاز بدهید، خودرو حرکت نخواهد کرد.
وقتی داخل هیچ دنده ای نباشد ، دسته دنده خودش به حالت خالص برمیگردد. برای چک کردن اینکه دنده خالص است، دسته دنده را به چپ و راست بکشید؛ باید بتواند آزادانه حرکت کند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0