منظور از علائم حک شده روی دسته دنده RوNچیست(سایت آیین نامه)

منظور از علائم RوN به ترتیبREVERSEوNUTURAIبه معنی عقب و خنثی(خلاص) هست

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0