منعکس کننده نور چیست؟(سایت آیین نامه)

منعکس کننده نور: عبارت از بازتاب کننده ای اسـت کـه حضـور وسـیله نقلیـه را از طریـق انعکاس نوری که از چراغ وسیله نقلیه دیگر به آن تابیده می شود و یا از طریق انعکاس نور محـیط، اعـلام می دارد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0