موتور سیکلت چند ترمز دارد و وظایف آنها را شرح دهید؟

موتورسیکلت باید دارای دو نوع ترمز باشد که یکی از آنها حداقل روی چرخ عقـب و یـا همه چرخ ها و دیگری روی چرخ جلو و یا همه چرخ ها عمل نماید. اگر موتورسیکلت دارای اتاقـک پهلـو (سایدکار) باشد ترمز چرخ اتاقک پهلو ضروری نمی باشد. این ترمزها باید قادر باشند سرعت موتورسیکلت را به صورتی که دارای سرنشین می باشد، در هر شیبی کاهش داده و آن را سـریعا و بـه طـور مـوثر و بـا ایمنی متوقف سازد. موتورسیکلت های سه چرخ که چـرخ هـای آنهـا در ارتبـاط بـا محـور طـولی وسـط موتورسیکلت به طور قرینه قرار گرفته باشد باید مجهز به یک ترمزدستی هماننـد وسـایل نقلیـه موتوری دیگر باشند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0