موتور چند ترمز دارد و باید چه ویژگی داشته باشد(سایت آیین نامه)

باید دارای دو ترمز یکی روی چرخ عقب و دیگری روی چرخ جلو و باید بتواند سرعت موتور را در هر شیبی و در شرایطی که ترک نشین هم داشته باشد کاهش داده و با ایمنی توقف کند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0