موتور چیست(سایت آیین نامه)

موتور دستگاهی است که انرژی حرارتی و شیمیایی موجود در سوخت را به انرژی جنبشی یا مکانیکی تبدیل می کند هوا و سوخت با نسبت معیت و مشخص وارد موتور شده و از نیروی حاصل از انفجار آنها تولید قدرت می شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0