نکات مهم در وضعیت نشستن هنگام رانندگی چیست(سایت آیین نامه)

۱ -به ابزارهای راهبری برسید و آسان و راحت از آنها استفاده کنید – مثال باید بتوانید پدال کالچ را فشار دهید بدون اینکه به پایتان فشار بیاید

۲ -با خوب گرفتن فرمان کنترل مناسبی روی وسیله نقلیه داشته باشید. بازوهایتان در ناحیه آرنج باید شل و آرام باشد.

۳ -جاده مقابلتان را به خوبی ببینید.

۴ -مطمئن شوید که صندلیتان طوری تنظیم شده، که راحت باشید. اگر کسی دیگر سوار ماشین شده  است، قبل از شروع به رانندگی صندلی را تنظیم کنید. هرگز صندلی را در هنگام حرکت خودرو تنظیم نکنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0