هدایت و کنترل ترافیـک از سـوی مـاموران صـلاحیت دار به چه صورت انجـام می گیرد؟(سایت آیین نامه)

هدایت و کنترل ترافیـک از سـوی مـاموران صـلاحیت دار بـا فرمـان هـای زیـر انجـام می گیرد:

الف- بلند کردن دست به طور عمودی مفهوم این حرکت برای کلیه اسـتفاده کننـدگان از راه بـه معنای (توجه توقف) خواهد بود. اما رانندگانی که توقف وسایل نقلیـه آنهـا ایمنـی کـافی نـدارد مسـتثنی هستند. این علامت رانندگانی را که پیشتر وارد محوطه تقاطع شده اند ملزم به توقف نمی سازد.

ب- بلند کردن دست یا دست های مامور به دو طرف و به طور افقی- مفهوم ایـن حرکـت بـرای کلیه استفاده کنندگان از راه که جهت حرکت آنها در امتداد جهت نشان داده شده با دست یا دست هـای مامور صلاحیت دار می باشد، به معنای ایست خواهد بود. ممکن اسـت مـامور پـس از دادن ایـن علامـت دست یا دست های خود را پایین بیاورد. این حرکت نیز برای رانندگانی که در سمت جلـو و عقـب مـامور قرار دارند به منزله علامت ایست می باشد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0