وانت یک کابین چیست(سایت آیین نامه)

وانت یک کابین: وسیله نقلیه موتوری که اتاق راننده و اتـاق بـار بـه صـورت دو محفظـه
جداگانه و بر روی یک شاسی باشد و برای حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفیت حمل بار
آن کمتر از ۵/۳ تن است

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0