وسایل نقلیه ای که درحدود ضوابط مندرج در پیوست شماره ۳ این آیین نامه حمل بار می کنند باید دارای چه شرایطی باشند؟

وسایل نقلیه ای که درحدود ضوابط مندرج در پیوست شماره ۳ این آیین نامه حمل بار می کنند باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- شب ها دو چراغ قرمز در آخرین نقطه دو طرف عقب بار نصب نمایند به طوری کـه از فاصـله ۱۵۰ متری دو طرف و عقب وسیله نقلیه دیده شود.

ب- روزها دو پارچه قرمز رنگی که سطح هر یک حداقل نیم متر مربع باشد در انتهای بار آویـزان‌ کنند به نحوی که رانندگان پشت سر بتوانند آن را از فاصله ۱۵۰ متری ببینند.

پ- دارای حفاظ و پوشش لازم و مناسـب بـرای بـار بـوده و حفـاظ نبایـد مـانع دیـد راننـده و یـا پوشانیدن چراغ ها و یا موجب خطر برای دیگران باشد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0