وظایف پیادگان چیست؟(سایت آیین نامه)

پیادگان موظفند که:
الف- در محل هایی که پیاده رو وجود دارد از سطح سواره رو استفاده نکنند.

ب- در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد یا در صورت وجود به دلایلی غیر قابل تردد باشد باید از منتهی الیه سمت چپ سواره رو و عکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور نمایند.

پ- برای گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه های پیاده، پل های هوایی و گذرگاه های زیرزمینی مجاز عبور نمایند.

ت- از دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره رو خودداری کـرده و مراقـب حرکـت وسـایل نقلیه باشند.

ث- از حصار آزادراه ها نگذرند و در بزرگراه ها و خیابان هـا از لابـلای درختـان و گـل بوتـه هـای حاشیه و میانه راه عبور نکنند.

ج- در تقاطع ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عـابر) حرکـت نماینـد و هنگـامی کـه چراغ عابر قرمز بود عبور نکنند.

چ- از موانع و خط کشی خطوط ویژه، سواره رو خیابان ها و میدان ها عبور نکنند.

ح- در بزرگراه ها و خیابان های اصلی، از خارج از گذرگاه های تعیین شده عبور نکنند.

خ- در سواره رو خیابان برای سوار شدن به وسیله نقلیه و همچنین صحبت کردن یا خرید و فروش با راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه، توقف نکنند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0