پلاک را تعریف کنید؟(سایت آیین نامه)

پلاک: قطعه فلزی است با ابعاد، طرح و رنگ های زمینه مختلـف کـه شـماره روی آن حک میشود و انواع آن عبارتند از: شخصی،  دولتی،  عمومی، سیاسی،  سرویس،  کنسولی،  نظامی- انتظامی،  تعمیری،  گذر موقت،  بین المللی،  ترانزیت،  کشاورزی – عمرانی و ویژه.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0