چراغ اخطار باز بودن در چیست(سایت آیین نامه)

چراغ اخطار در نشان میدهد که دست کم یکی از درهای خودرو بطور
کامل بسته نشده است

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0