چراغ اخطار فشار روغن چیست(سایت آیین نامه)

چراغ روغن بعد از گرداندن سویچ به وضعیت ON روشن میشود
و بعد از روشن شدن موتور خاموش میگردد. اگر این چراغ روشن
بماند به این معناست که روغن با فشار مناسبی در موتور گردش
نمیکند. این معمولا به معنای عدم وجود روغن کافی است که
ممکن است ناشی از روغن ریزی، سوراخ شدن مخزن روغن و یا
روغن سوزی در اتومبیل های قدیمی باشد. سطح روغن موتور را با استفاده از میله چک کنید و در صورت نیاز، روغن اضافه نمایید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0