چراغ های کلیه وسایل نقلیه و یـدک کـش هـا و ترا کتـــورهای بـــارکش باید چگونه باشد؟(سایت آیین نامه)

کلیه وسایل نقلیه و یـدک کـش هـا و ترا کتـــورهای بـــارکش حداقـــل بایـد دارای
چراغ هایی به شرح زیر باشند:
الف- دو چراغ بزرگ با نور سفید یا زرد با قابلیت تبدیل به نور بالا و پایین در دو طرف جلو.

ب- دو چراغ جانبی کوچـک بـا نـور زرد یـا سـفید بـرای تشـخیص عـرض جلـو وسـی له نقلیـه در منتهی الیه هر یک از دو سمت جلو.

پ- دو چراغ جانبی کوچک با نور قرمز برای تشخیص عرض عقب وسیله نقلیه در منتهی الیـه هـر یک از دو سمت عقب.

ت- دو چراغ کوچک با نور قرمز برای توقف (چراغ ترمز) در عقب وسیله نقلیه که همزمان با گرفتن ترمز روشن شده و از فاصله ۳۵ متری دیده شود.

ث- یک چراغ کوچک با نور سفید در عقب برای تشخیص شماره پلاک . نور این چراغ بایـد بـرای تشخیص شماره پلاک از فاصله ۲۵ متری کافی باشد.

ج- دو چراغ کوچک به رنگ سفید یا زرد برای نشان دادن حرکت با دنده عقب (چراغ دنده عقـب) این چراغ ها باید طوری نصب گردد که تنها هنگام راندن به عقب روشن شده و خیرگی و نـاراحتی بـرای چشم دیگر استفاده کنندگان از راه فراهم ننماید.

چ- دو چراغ راهنمای الکتریکی یا الکترونیکی با نور زرد در دو طرف جلو و دو تـای دیگـر از آن بـا رنگ قرمز یا زرد در دو طرف عقب برای اعلام قصد گردش به چپ یا به راست و یا تغییر خط حرکت. نـور این چراغ ها در روز باید از فاصله ۳۵ متری قابل دیدن باشد.

ح- یدک و نیمه یدک های متصل باید دارای چراغ های مندرج دربند های (ت) و (ث) و (ج) و دو راهنمای عقب موضوع بند (چ) این ماده باشند اگـر وسـیله نقلیـه ای دارای چنـ د یـدک زنجیـری باشـد چراغ های یاد شده باید در عقب آخرین یدک نصب گردد.

خ- دو چراغ چشمک زن در جلو و دو چراغ چشمک زن در عقب که به طور هم زمان بـرای اعـلام هشدار، احتیاط و یا خطر به رانندگان دیگر به کار برده می شوند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0