کاروان چیست؟(سایت آیین نامه)

کاروان: کاروان یا خانه سیار وسیله نقلیه غیـر موتـوری اسـت کـه بـرای سـکونت و یا کار استفاده شده و عرض آن از ۶/۲ متر و طول آن از ۱۲ متر بیشتر نباشد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0