کدام اعمال در خیابان ها و معابر شهری ممنوع است؟(سایت آیین نامه)

الف- ورزش و مسابقه های ورزشی، مسابقه با اسب یا حیوانات دیگر و وسایل نقلیه، بـدون کسب مجوز از مقامات صلاحیت دار.

ب- بستن، خوراک دادن و رها کردن دام ها و پرندگان.

پ- انجام هرگونه حرکات پرشی، نمایشی، تک چرخ، دور زدن درجـا، راننـدگی همـراه بـا صدای ناهنجار و ممتد بوق یا صدای اگزوز و اصطکاک چرخ ها و مانند آنها.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0